skip to Main Content

Vilkår og betingelser for test af Zoe.

Denne test kontrakt (denne “aftale”) udgør en juridisk aftale mellem dig (“dig”, “din” eller “tester”) og Tech Made Simple ApS, med hovedkontor på Holmegårdsvej 39, 3100 Hornbæk, Danmark , CVR : 40687939 (“TMS”) og angiver de vilkår og betingelser, der styrer din deltagelse i TMS’s produkter og/eller tjenester, der tilbydes på et foreløbigt, evaluerings- eller “beta”-testbasis. Ved at bruge eller deltage i sådanne produkter og/eller tjenester accepterer du at overholde vilkårene i denne aftale.

 

 1. Aftalens omfang. Testeren tildeles rettigheder i henhold til denne aftale med det formål at teste og give input og anden feedback til TMS vedrørende et eller flere af TMS’s proprietære, ikke-kommercielt tilgængelige produkter og/eller tjenester på midlertidig basis (individuelt og samlet, “Betaen” Produkter”). Denne aftale dækker alle betaprodukter, der stilles til rådighed for testeren af TMS, inklusive, uden begrænsning, alle betaprodukter, der specifikt er identificeret af TMS som værende i en foreløbig, evaluering, “beta” eller lignende udviklingstilstand. TMS forbeholder sig udelukkende og absolut skøn over Beta-produkterne og kan til enhver tid ændre dem. Testerens brug af og adgang til sådanne betaprodukter er underlagt vilkårene i denne aftale.

 

 1. Begrænsede brugsrettigheder. I løbet af denne aftale giver TMS hermed Testeren en ikke-eksklusiv, ikke-overførbar, ikke-underlicenserbar, tilbagekaldelig, begrænset licens til at tillade Testerens udpegede deltagere at bruge Beta-produkterne til at teste deres funktionalitet og give feedback til TMS. TMS hoster og bevarer kontrollen over betaprodukterne. Denne licens tillader ikke Testeren eller dens udpegede deltagere at bruge Beta-produkterne til andre kommercielle formål. TMS forbeholder sig retten til efter eget skøn ( i ) til enhver tid at tilbagekalde adgang og brug af betaprodukterne, (ii) overvåge eller måle testerens brug af betaprodukterne, (iii) validere visse funktioner eller funktionalitet af betaprodukterne , og/eller (iv) levere tjenester eller support, der er nødvendig for at vedligeholde betaprodukterne. Testeren og/eller dens udpegede deltagere må ikke og skal ikke forsøge at direkte eller indirekte, ( i ) kopiere, ændre, oversætte eller skabe afledte værker af betaprodukterne, (ii) reverse engineering, dekompilere, adskille eller på anden måde forsøge at rekonstruere , identificere eller opdage enhver kildekode, underliggende ideer, underliggende brugergrænsefladeteknikker eller algoritmer for enhver del af Beta-produkterne, (iii) udlåne, lease, udbyde til salg, sælge eller på anden måde bruge nogen del af Beta-produkterne til gavn af enhver anden tredjepart, eller (iv) forsøge at omgå eventuelle licens-, timing- eller brugsbegrænsninger, der er indbygget i nogen del af Beta-produkterne.

 

 1. Feedback . Testeren indvilliger i at give feedback, analyse, forslag, forbedringsanmodninger, kommentarer og anbefalinger til TMS vedrørende betaprodukterne efter TMS’s anmodning (“Feedbacken”). Feedback skal omfatte at informere TMS om ydeevne, brugervenlighed, funktioner, der kan mangle, og eventuelle fejl, der opstår under brugen af Beta-produkterne. TMS kan kontakte Testeren, og Testeren indvilliger i at stille en rimelig tid til rådighed til at diskutere Beta-produkterne med TMS, hvis det anmodes herom. Som mellem TMS og Tester ejes alle rettigheder, ejendomsrettigheder og interesser i og til enhver sådan feedback udelukkende og udelukkende af TMS. Testeren accepterer, at TMS skal have den evige, uigenkaldelige og verdensomspændende ret til at bruge, ændre, licensere, underlicensere og på anden måde udnytte hele eller dele af feedbacken eller ethvert afledt materiale heraf på enhver måde eller medie, der nu er kendt eller herefter udtænkt uden nogen form for vederlag, kompensation eller kredit til testeren.

 

 1. Intellektuel ejendomsret . Parterne anerkender, at denne aftale ikke overfører nogen rettigheder, titel eller interesse i nogen intellektuel ejendomsret til den anden. TMS bevarer alle rettigheder, titel og interesser i og til alle sine patenter, opfindelser, ophavsrettigheder, varemærker, domænenavne, forretningshemmeligheder, knowhow og enhver anden intellektuel ejendomsret og/eller ejendomsret indeholdt i og til (i ) betaprodukterne , (ii), opfindelser, processer, koncepter, dokumenter, arbejdsprodukter og andre materialer eller andre proprietære oplysninger, der er gjort tilgængelige eller leveret til testeren eller til enhver deltager i henhold til denne aftale eller udarbejdet af eller på vegne af TMS i løbet af leveringen af betaen Produkter (samlet kaldet “Immaterielle rettigheder”). De begrænsede rettigheder, der er givet til Tester til at få adgang til og bruge betaprodukterne i henhold til denne aftale, giver ingen yderligere rettigheder til betaprodukterne eller til eller til nogen immaterielle rettigheder forbundet hermed. Kun underlagt de begrænsede rettigheder til at få adgang til og bruge betaprodukterne som udtrykkeligt angivet heri, vil alle rettigheder, titel og interesser i og til betaprodukterne og alle intellektuelle ejendomsrettigheder forblive hos og udelukkende tilhøre TMS.

 

 1. Løbetid og opsigelse . Denne Aftale begynder ved Testers brug af eller deltagelse i Beta-produkterne og fortsætter, indtil den opsiges i overensstemmelse med denne Aftale (“Betingelsen”). Hver af parterne kan til enhver tid opsige denne aftale, uanset årsagen eller uden grund, forudsat at testeren dog skal give skriftlig meddelelse til TMS om sit valg til at opsige denne aftale (e-mail er tilladt). TMS er ikke forpligtet til at give testeren besked om sit valg til at opsige sin levering af betaprodukterne og/eller denne aftale. Ved opsigelse af denne aftale kan TMS nægte testeren og dens udpegede deltagere adgang til betaprodukterne og tilbageholde, fjerne eller kassere alt indhold, data eller anden information, som testeren eller dens udpegede deltagere har postet, uploadet eller på anden måde delt under brugen af beta produkterne. Opsigelse af denne aftale af nogen af parterne begrænser ikke på nogen måde TMS’s rettigheder i forbindelse med feedback givet før eller efter en sådan opsigelse.

 

 1. Fortrolige oplysninger. Testeren anerkender og accepterer, at dets brug af Beta-produkterne vil resultere i, at TMS afslører visse fortrolige, proprietære og/eller forretningshemmeligheder relateret til Beta-produkterne og/eller de intellektuelle ejendomsrettigheder (“Fortrolige oplysninger”). Testeren accepterer, at den ikke, uden udtrykkeligt forudgående skriftligt samtykke fra TMS, videregiver nogen fortrolige oplysninger eller dele heraf til nogen tredjepart, undtagen i det omfang sådanne fortrolige oplysninger (i) er eller bliver almindeligt tilgængelige for offentligheden gennem nogen betyder andet end som følge af enhver handling eller undladelse fra Testerens side; (ii) er retmæssigt modtaget af Tester fra en tredjepart, der ikke er underlagt nogen forpligtelse til fortrolighed med hensyn hertil og uden begrænsning med hensyn til brugen heraf; eller (iii) er udviklet uafhængigt af Tester uden nogen form for tillid til nogen fortrolig information.

 

 1. Beskyttelse . Testeren skal udvise samme grad af omhu, som den bruger til at beskytte fortroligheden af sine egne fortrolige oplysninger af lignende art (men under ingen omstændigheder mindre end rimelig omhu) (i) for ikke at bruge fortrolige oplysninger til noget formål uden for rammerne af denne aftale, og (ii) medmindre andet er godkendt af TMS skriftligt, at begrænse adgangen til fortrolige oplysninger fra den afslørende part til de af dens og dens tilknyttede selskabers medarbejdere, kontrahenter og agenter, der har brug for sådan adgang til formål i overensstemmelse med denne aftale, og som har underskrevet fortrolighedsaftaler med Tester, der indeholder beskyttelser, der ikke er mindre strenge end dem heri. Ingen af parterne må videregive vilkårene i denne aftale til andre tredjeparter end dens tilknyttede selskaber og deres juridiske rådgivere, revisorer eller revisorer uden den anden parts forudgående skriftlige samtykke.

 

 1. Fortrolighedspolitik. Denne aftale er underlagt og inkorporerer ved reference TMS’s fortrolighedspolitik. Ved at indgå denne aftale accepterer testeren at blive kontaktet af TMS under og efter denne aftales gyldighedsperiode for at deltage i testen af nuværende eller fremtidige betaprodukter.

 

 1. Overholdelse af love og erklæringer og garantier . Hver part repræsenterer og garanterer over for den anden part, at den skal udføre sine forpligtelser i henhold hertil i overensstemmelse med alle gældende love, herunder eksportkontrollove i USA, som er gældende for levering og brug af betaprodukterne.

 

 1. Fraskrivelse af garantier. BETA-PRODUKTERNE LEVERES “SOM DE ER”. TMS GIVER INGEN ERKLÆRINGER ELLER GARANTIER, UDTRYKKELIGE ELLER UNDERFORSTÅEDE, VEDRØRENDE BETA-PRODUKTERNE, INKLUSIVE ENHVER ERKLÆRING, AT TJENESTERNE DER UNDERFØRES VIL VÆRE UAFBRUDT ELLER FEJLFRI. I DET FULDSTÆNDIGE OMFANG DET ER TILLADET I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOV, FRASKRIVER TMS ENHVER UNDERFORSTÅET ELLER LOVBETLIG GARANTI, HERUNDER ENHVER UNDERFORSTÅET GARANTI OM EJENDOM, IKKE-KRÆNKELSE, SALGBARHED ELLER EGNETHED FOR ET HELE PRODUKTET. FOR AT UNDGÅ Tvivl, ER ALLE BETA-PRODUKTER FORUDGIVET, FORVENTES AT INDEHOLDE DEFEKTER, SOM KAN VÆRE MATERIALER, OG FORVENTES IKKE AT FUNGERE PÅ YDEEVNE ELLER KOMPATIBILITET SOM ET ENDELIG, GENERELT TILGÆNGELIGE PRODUKT. BETA-PRODUKTER FUNGERER MULIGVIS IKKE NØJAGTIGT OG KAN VÆSENTLIGT ÆNDRES FØR OFFENTLIG TILGÆNGELIGHED ELLER TILBAGETRÆKKES TIL ETHVERT TIDSPUNKT. DERFOR ER ADGANG TIL OG BRUG AF BETA-PRODUKTERNE HELT PÅ TESTERS EGEN RISIKO. UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER KAN TMS VÆRE ANSVARLIG FOR NOGEN SKADE, DER OPSTÅR AF BRUG AF ELLER MANGLENDE AT BRUGE BETA-PRODUKTERNE, SELV HVIS TESTEREN ER BLIVER UNDRETET OM MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER. TESTER RÅDES TIL AT BESKYTTE VIGTIGE DATA, AT VÆRE FORSIGTIG OG IKKE PÅ NOGEN MÅDE AT stole på DEN KORREKTE FUNKTION ELLER YDELSE AF NOGET BETA-PRODUKT.

 

 1. Skadesløsholdelse og ansvarsbegrænsning . Testeren indvilliger i at holde TMS, dets ledere, direktører og medarbejdere skadesløse for ethvert tab (herunder advokatsalærer), der er et resultat af tredjepartskrav relateret til Testerens eller dets udpegede deltageres adgang, brug eller misbrug af betaprodukterne eller intellektuelle Ejendomsrettigheder eller enhver handling eller undladelse foretaget af Tester eller dennes deltagere i strid med denne aftale. I det maksimale omfang tilladt af loven, er TMS under ingen omstændigheder ansvarlig over for Tester for nogen særlige, indirekte, tilfældige, følgeskader, strafbare eller eksemplariske skader eller for tab af fortjeneste, indtægter, kontrakter, tab af brug, tab af data, forretning. afbrydelse eller omkostninger til erstatningsvarer relateret til eller i forbindelse med denne aftale, selv om det er informeret om muligheden for sådanne skader.

 

 1. Diverse . Denne aftale skaber ikke et partnerskab, agenturforhold eller joint venture mellem parterne. Testeren må ikke overdrage denne aftale helt eller delvist uden TMS’ forudgående skriftlige samtykke, og vilkårene heri er bindende for testerens efterfølgere og tilladte overdragere. Hvis en bestemmelse i denne aftale anses for ikke at kunne håndhæves af en domstol med kompetent jurisdiktion, vil denne bestemmelse blive ændret for at gøre den håndhæver i det omfang det er muligt for at påvirke parternes hensigt, og de resterende bestemmelser forbliver i fuld kraft og virkning. Hvis TMS ikke håndhæver en rettighed i henhold til denne aftale, fungerer det ikke som et afkald på denne rettighed eller muligheden for senere at gøre denne ret gældende i forhold til den særlige involverede situation.